ZMLUVY 2013

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
1 Telekom
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 19.03.2013
2 Mesto Svidník a CVČ Svidník Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 85/2013 25.03.2013
3 ÚPSVaR Bardejov Dohoda č.28/§50j/2013/VAOTP 04.04.2013
4 SVP, š.p. Banská Štiavnica Zmluva o dielo 19.04.2013
5 Ing. V. Mihaľ, Svidník Zmluva o audítorskej činnosti č. 9/2012-13/audit 07.05.2013
6 Mesto Giraltovce a CVČ Giraltovce Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 045/2013 27.05.2013
Zmluvy 2014

1 Mesto Svidník Dohoda o spoločnom školskom obvode 23.05.2014
2 Ing. Vladimír Mihaľ, Svidník Zmluva o audítorskej činnosti č. 12/2013-14/audit 28.05.2014
3 ÚV SR - PUĽS - stretnutie rodákov
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 141/2014 27.05.2014
4 PSK Prešov - stretnutie rodákov Zmluva č. 480/2014/OK o poskytnutí dotácie 31.07.2014
ZMLUVY 2015
1 Ing. Vladimír Mihaľ, Svidník
Zmluva o poskytovaní audítorskej činnosti č. 5/2014-15/audit
29.04.2015
2
Ifosoft Prešov Zmluva č. 150505 na dodávku PV evidencia obyvateľov a dane z nehnuteľností 07.05.2015

ROK 2016
1
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-NZ
Zmluva o prenájme pozemku na výstavbu Domu smútku 15.03.2016
2
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce-ZoUBKZ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 15.03.2016
3 Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - NZ Zmluva o prenájme pozemku na výstavbu Domu smútku 20.03.2016
4
Mgr. Milan Hoško, Helena Hošková - ZoUBKZ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
20.03.2016
5 Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 7/2015-16/audit 16.05.2016
6 GKC - Dohoda o ukončení NZ Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 15.03.2016 30.08.2016
7 GKC - Dohoda o ukončení ZoUBKZ Dohoda o ukončení zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 15.03.2016 30.08.2016
ROK 2017
1 Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2016
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb č. 6/2016-17/audit 09.05.2017
2 D. Fotta-ZoD na dodávku PD Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie 04.10.2017
3 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce - NZ Zmluva o prenájme pozemkov na výstavbu Domu smútku 29.10.2017
4 Gréckokatolícka cirkev, farnosť Kečkovce - ZoUBKZ Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 29.10.2017
5
VO SK, a.s. - mandátna zmluva DS mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania 13.11.2017
6
Slovanet, a.s. Zmluva o dielo - DS zmluva o dielo s predmetom zákazky "Investícia do zriadenia domu smútku v obci Cigla" 01.12.2017
7
Europam PJ s.r.o. Zmluva o dielo-IHR zmluva o dielo s predmetom zákazky "Výstavba multifunkčného ihriska v obci Cigla" 01.12.2017
ROK 2018
1 FURA s.r.o. Rozhanovce-Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu.PDF Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 27.04.2018
2
Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2017 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 8/2017-18/audit 22.05.2018
3 MŽP SR-Zmluva o poskytnutí NFP Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-23/76 28.06.2018
4 obec Cigla a J. Štefančík - KZ Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. OZ 22.10.2018
5 ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RP Zmluva o dielo s predmetom zákazky "Rekonštrukcia priekop v obci Cigla" 12.12.2018
ROK 2019
1 Prima banka Slovensko - Zmluva o grantovom účte.jpg Zmluva o grantovom účte 11.04.2019
2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 16.04.2019
3 Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 10/2018-19/audit 21.05.2019
4
Zmluva o dielo č. 23 R 2019 Zmluva o dielo č. 23 R/2019 - Rekonštrukcia MK 14.10.2019
ROK 2020
1 ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RR Zmluva o dielo s predmetom zákazky "Rekonštrukcia odvodňovacieho systému rigolov v obci Cigla"
16.04.2020
2 Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 10/2019-20/audit
07.05.2020
3 C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ľubotice - Zmluva o dielo č. 8 R 2020 Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 8 R/2020 - "Rekonštrukcia verejných priestranstiev pred OcÚ Cigla" 15.05.2020
4

SR-ŠÚ SR Bratislava - Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. §659 a nasl. Občians. zákonníka 03.12.2020
5 DAD Prešov - ZoBZ Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia 10.12.2020
ROK 2021
1 SR-ŠÚ SR Bratislava - dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka 15.03.2021
2 innogy Slovensko s.r.o. - Zmluva o združenej dodávke plynu Zmluva o združenej dodávke plynu 30.03.2021
3 Ing. V. Mihaľ - ZÚ 2020.pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 7/2020-21/audit 22.04.2021
4 SK JULIO s.r.o. - Sponzorská zmluva.pdf Sponzorská zmluva o sponzorskom prispení na vybavenie kuchyne 22.12.2021

Povinné zverejňovanie zmlúv 2013

Zmluvy 2012

zmluva 1.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 2.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 3.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

zmluva 4.jpg
Zmluva o dielo k faktúre C.M.R. Slovakia, s.r.o., Prešov - Ľubotice - rekonštrukcia MK

rok 2012-zmluva 1.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

rok 2012-zmluva 1a.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

rok2012-zmluva 1b.tif
Zmluva o dielo k faktúre D stav, s. r. o., Svidník - Rekonštrukcia a oprava kultúrno-správnej budovy a výstavba záchodov v kultúrnom dome

zmluva o auditorskej činnosti.jpg
Zmluva o auditorskej činnosti, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor

zmluva auditorskej činnosti 2.jpg
zmluva o auditorskej činnosti, Ing. Vladimír Mihaľ, auditor 2

zmluva s DAD Prešov 1.jpg
Zmluva o realizácii divadelného predstavenia s DAD Prešov

zmluva s Obcou Šarišské Čierne.pdf
Zmluva o vývoze a skládkovaní odpadu

Zmluvy 2013

2. Zmluva - CVČ Svidník.pdf
Mesto Svidník a CVČ Svidník - Zmluva o vzájomnej spolupráci

3. Dohoda - ÚPSVaR.pdf
ÚPSVaR Bardejov - Dohoda o poskytnutí príspevku

4. Zmluva o dielo - SVP.pdf
SVP - Zmluva o dielo

5. Zmluva - Ing. V. Mihaľ.pdf
Ing. Vladimír Mihaľ - Zmluva o audítorskej činnosti

6. Zmluva - CVČ Giraltovce.pdf
Mesto Giraltovce a CVČ Giraltovce - Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluvy 2014 - 2020

dohoda o spoločnom školskom obvode.jpg
dohoda o spoločnom školskom obvode

Audit.pdf
Ing. Vladimír Mihaľ - Zmluva o audítorskej činnosti

obec Cigla a J. Štefančík - KZ.PDF
obec Cigla a J. Štefančík - KZ

Prima banka Slovensko - Zmluva o grantovom účte.jpg
Prima banka Slovensko - Zmluva o grantovom účte

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2018.pdf
Ing. V. Mihaľ Svidník-ÚZ 2018

Zmluva o dielo č. 23 R 2019.pdf
Zmluva o dielo č. 23 R 2019

ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RR.pdf
ZEPO, spol. s r.o. Michalovce - Zmluva o dielo RR

Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2019.pdf
Ing. V. Mihaľ Svidník - ÚZ 2019

C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ľubotice - Zmluva o dielo č. 8 R 2020.pdf
C.M.R. Slovakia, s.r.o. Ľubotice - Zmluva o dielo č. 8 R 2020

DAD Prešov - ZoBZ.doc
DAD Prešov - ZoBZ

SR-ŠÚ SR Bratislava - dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke.pdf
SR-ŠÚ SR Bratislava - dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

SK JULIO s.r.o. - Sponzorská zmluva.pdf
SK JULIO s.r.o. - Sponzorská zmluva

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.