____________________________________________________________________________________________________

Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

 

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je

Ÿ zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿ výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Вольбы

до орґанів самосправных країв

Інформації про воліча

І

Датум і час волеб

Вольбы до орґанів самосправных країв будуть

в суботу 4. новембра 2017 од 7:00 до 22:00 годины

ІІ

Право волити

Право волити до орґанів самосправных країв мать обчан Словацькой републікы і чуджінець, котрого місце стабілного бываня належить до теріторії самосправного краю або мать місце стабілного бываня у воєньскім обводї, котрый односно волеб до орґанів самосправного краю спадать до ёго теріторії (дале лем „жытель самосправного краю“) і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

Конфліктом з правом волити є:

Ÿ законне оклїщіня особной слободы выпливаюче з охраны верейного здравя,

Ÿ заарештованя за барз важный злочін.

ІІІ

Право быти воленым

За посланця заступительства самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрого місце стабілного бываня належить до теріторії самосправного краю або мать місце стабілного бываня у воєньскім обводї, котрый належить до теріторії волебного обводу в котрім кандідує, і найпізнїше в день волеб досяг 18 років віку.

За председу самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрый найпізнїше в день волеб досяг 25 років віку.

Конфліктом з правом быти воленым є:

Ÿ заарештованя,

Ÿ правоплатне одсуджіня за напланованый кріміналный чін, покы одсуджіня не было загладжене,

Ÿ однятя способности робити правны дїла.

ІV

Способ голосованя

Воліч може волити лем в селї/містї свого стабілного бываня у волебнім раёнї, в списку котрого є записаный.

Воліч по вступі до волебной містности є повинный превказати обводній волебній комісії свою тотожность обчаньсков леґітімаціов або документом о перебываню чуджінця.

 

Потім обводна волебна комісія закружкує чісло воліча в списку волічів і выдасть волічови два листы на голосованя - лист на голосованя на вольбы до заступительства і лист на голосованя на вольбы председы самосправного краю і порожню копертку з уряднов печатков села (міста або містьской части). Перевзятя листів на голосованя і коперткы потвердить воліч у списку волічів властноручным підписом.

Каждый воліч повинен піти перед голосованём до выдїленой части містности, в котрій може управити лист на голосованя. Волічови, котрый не вступить до того простору, обводна волебна комісія не доволить голосовати.

На листї на голосованя при вольбах до заступительства може воліч закружковати найвеце тілько чісел кандідатів, кілько посланцїв мать быти в данім волебнім обводї зволеных. (Чісло посланцїв, котре ся волить у волебнім обводї, є уведжене на листї на голосованя.)

На листї на голосованя при вольбах председы може воліч закружковати чісло лем єдного кандідата.

У части выдїленій на управу листів на голосованя вложить воліч до коперткы єден лист на голосованя при вольбах председы самосправоного краю. Воліч голосує так, же як одыйде з выдїленой части містности, котра служить на управу листів на голосованя, вложить копертку до волебной урны.

На пожаданя воліча обводна волебна комісія му выдасть за неправилно управлены листы на голосованя іншы. Неправилно управлены листы на голосованя воліч вложить на місто выдїлене на одложіня несхоснованых листів на голосованя.

Воліч, котрый не може сам управити лист на голосованя із здравотных прічін або зато, же не може чітати ці писати і перед голосованём поінформує о тім фактї обводну волебну комісію, має право взяти із собов до выдїленой части на управу листів на голосованя іншу способну особу, жебы подля ёго інштрукцій управила лист на голосованя і вложыла го до коперткы. Обидві особы перед вступом до выдїленой части на управу листів на голосованя член обводной волебной комісії поучіть о способі голосованя, о основі трестного скутку марїня приправы і ходу волеб. Членове обводной волебной комісії не сміють волічам управлёвати листы на голосованя.

Місто воліча, котрый не може із здравотных прічін сам вложыти копертку до волебной урны, може ю до нёй на ёго жадость і в ёго притомности вложыти інша особа, але не член волебной комісії.

Воліч, котрый не може прийти до волебной містности із важных, главно здравотных прічін, має право пожадати обводну волебну комісію голосовати до переносной волебной урны, а то лем на теріторії волебного обводу, про котрый была обводна волебна комісія створена.

Воліч повинен одложыти несхоснованы листы на голосованя або неправилно управлены листы на голосованя до запечатованой ладічкы на несхоснованы або неправилно управлены листы на голосованя, інакше ся допустить переступлїня, за котре дістане покуту 33 евра.

____________________________________________________________________________________________________

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Cigla: obeccigla@gmail.com

_____________________________________________________________________________________________________

zoznam_kandidatov_vuc.pdf
zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

___________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky

Výzva Obec Cigla.docx
výzva na predloženie ponuky

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.