Evidencia obyvateľstva


Prihlásenie na trvalý pobyt
Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana, to je spravidla v mieste, kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade miesto a začiatok trvalého pobytu najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní. Pri hlásení začiatku trvalého pobytu sa zároveň hlási i ukončenie doterajšieho trvalého pobytu.

Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.

Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi poverený zástupca.

Potrebné doklady

 • Číslo listu vlastníctva
 • Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, rodný list – ak ide o dieťa do 15 rokov
 • Písomný súhlas vlastníka domu alebo všetkých jeho spoluvlastníkov
 • Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (tlačivo Vám poskytne pracovníčka OcÚ)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: potvrdenie o pobyte  – 5 €/osoba


Prihlásenie na prechodný pobyt
Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na mestskom úrade najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 30 dní (max.5 rokov).

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz všetkých prihlasovaných osôb, rodné listy – ak ide o dieťa mladšie ako 15 rokov
 • Číslo listu vlastníctva
 • Písomný súhlas vlastníka domu alebo všetkých jeho spoluvlastníkov
 • Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (tlačivo Vám poskytne pracovníčka OcÚ)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: potvrdenie o prihlásení – 5 €/osoba


Prehlásenie pobytu v rámci obce
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na obecnom úrade zmenu pobytu v rámci obce najneskôr do troch pracovných dní po ubytovaní.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz
 • Číslo Listu vlastníctva
 • Písomný súhlas vlastníka domu

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: potvrdenie o prihlásení – 5 €/osoba


Odhlásenie pobytu pri vycestovaní do zahraničia

Občan, ktorý odchádza trvalo žiť do zahraničia, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni na obecnom úrade doterajšieho miesta trvalého pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu.

Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz
 • Odhlasovací lístok (tlačivo Vám poskytne pracovníčka OcÚ)

Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku


Potvrdenie o trvalom pobyte

Potvrdenie o trvalom (prechodnom) pobyte vystaví obecný  úrad občanovi na požiadanie.

Potrebné doklady

 • Občiansky preukaz

Doba vybavenia: na počkanie 
Poplatok: 5€/osoba
Bez poplatku:  sociálne účely


Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

K vydaniu prvého občianskeho preukazu je potrebný prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý sa občanovi s trvalým pobytom na území obce vystaví po predložení rodného listu.

Potrebné doklady

 • Rodný list

Doba vybavenia: na počkanie

 

Zverejnené 25.01.2023

________________________________________________________________________________________________________

 

Evidencia občanov obce Cigla


Počet občanov obce Cigla k 01.01.2012:   108

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2013:   107

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2014:    99

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2015:    97

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2016:    92

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2017:    88

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2018:    76

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2019:    70

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2020:    68

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2021:    73

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2022:    72

- prisťahovali sa: 2

Počet občanov obce Cigla k 01.01.2023:    74

- prisťahovali sa: 4

- narodili sa: 1

- odhlásili sa: 2

- zomreli: 1

 

______________________________________________________________

 

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.