Starosta obce

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a  podpisuje ich uznesenia.

Ján Bodrucký

- zvolený v komunálnych voľbách v roku 2022 na volebné obdobie rokov 2022 - 2026

- 43 rokov, ženatý

- kontakt: 0903 776785, e-mail: obeccigla@gmail.com

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.