ZMLUVY 2022 - 2023

ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
1

Ing. V. Mihaľ, audítor, Svidník

Obec Cigla

Zmluva o audítorskej činnosti č. 7/2021-22/audit 400,00€
30.03.2022
2

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Cigla

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 37/009/22 14135,79€ 03.05.2022
3

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Cigla

Municipálny úver - Univerzál

Zmluva o úvere č. 37/010/22

9959,00€ 03.05.2022
4

Obec Cigla

C.M.R., Slovakia,   s.r.o..pdf

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8 R/2020

25.07.2022
5

NATUR-PACK, a.s.

Obec Cigla

aktualizácia Prílohy č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

30.09.2022

ROK 20231

Milan Groško - MGP, Miňovce

Obec Cigla

Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/2023 /prevádzkovanie pohrebiska v obci Cigla/

28.02.2023
2

DataCentrum

Obec Cigla

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

25.03.2023
3

ÚPSVaR Bardejov

Obec Cigla

Dohoda č. 23/34/054/262 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ

25.03.2023
4

Milan Groško - MGP, Miňovce

Obec Cigla

Zmluva o dielo č. 2/2023

/spracovanie Evidencie pohrebiska pre obec Cigla/

200,00€
25.05.2023
5

Obec Cigla

IGNITE, s.r.o. -

Zmluva o poskytovaní služieb

/služby v oblasti verejného obstarávania/

30.05.2023
6

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Cigla

Municipálny úver - Eurofondy (A) č. 37/015/23 23379,48€ 19.09.2023
7

H.K.K. mont, s.r.o. 1.

H.K.K. mont, s.r.o. 2.

Obec Cigla

Dodatok č. 1 k zmluve dielo č. 6/2023 zo dňa 16.10.2023 23379,52€ 24.10.2023
8

Ing. M. Lipka, audítor, Tulčík.docx

Obec Cigla

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 450,00€ 18.11.2023
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.